Công viên nước Cần Thơ
A:
B: Công viên nước Cần Thơ

See on Google Maps