thành phố Cần Thơ, Việt Nam
A:
B: thành phố Cần Thơ, Việt Nam

See on Google Maps