hồ Bán Nguyệt, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam
A:
B: hồ Bán Nguyệt, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam

See on Google Maps