Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
A:
B: Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

See on Google Maps