News Home » World » Hàng trăm người chạy chân trần trên than nóng trong lễ hội Ấn Độ

Around the World

Hàng trăm người chạy chân trần trên than nóng trong lễ hội Ấn Độ

Mekolor 83 Mar 25